Косење во с. “Коњско” и с. “Трпејца”

Екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” во вчерашниот ден, како и денес покрај редовните активности во градот беа ангажирани на косење и расчистување во с. “Коњско” и с. “Трпејца”

Од работата на Паркови и зеленило

Денес, како и изминатите денови екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” продолжија со извршување на редовните работни задачи како косење, плевење и садење. Беше уреден главниот плоштад со косење

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-7/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-7/2016 Набавка на садови за отпад Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ec281f6d-fab9-4af3-b61e-09502a998286/Open  

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-6/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-6/2016 Набавка на ЛЗС  опрема Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/100f27df-8ae2-4de1-9576-c210a47d9d6b/Open

Оглас БПП 2-03/2016

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-03/2016 Набавка на услуги за изведба на јама за поставување на подземни контејнери-повторена постапка   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-5/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-5/2016 Набавка на гуми за тешки и лесни моторни возила-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/16d7e4db-80fb-4d6f-a442-36ea09d0f681/Open

Косење во “Пештани”

Вчера и денес екипите на “Паркови и зеленило” при “Ј.П. Охридски Комуналец” покрај тековните активности беа ангажирани и на средување на главните улици и крајбрежјето во с. “Пештани” каде ја косеа израснатата

Пуштена во употреба машината за смукање

“Ј.П. Охридски Комуналец” ја пушти во употреба машината која е наменета за смукање на улиците и тротоарите и чистење од лисја, прашина и друг пластичен и комунален отпад. Со истата е предвидено

Од активностите на Јавна хигиена

Денес екипите на “Јавна хигиена” при “Ј.П. Охридски Комуналец” работеа на расчистување на патот за с. “Орман” на потегот од бул. “Туристичка”, во селото се до излезот према с.”Лакочереј” со косење и

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-4/2016

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-4/2016 Набавка на услуги од градежни машини Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6ce46959-99eb-4c75-979a-7af80f5ad225/Open