ЗА НАС <Раководни тела, Вработени>

ИСТОРИЈАТ, ФАКТИ | РАКОВОДНИ ТЕЛA, ВРАБОТЕНИ | ГЕОГРАФСКА ПОЛОЖБА
———————————————————————————————————————-

Органи на Јавното комунално претпријатие  се:
– Управен Одбор;
– Одбор за контрола над материјално- финансиско работење и
– Директор;

Денеска во јавното претпријатие работно се ангажирани 210 вработени, кои според своите работни активности се распоредени по Работни единици, Одделенија и сектори:
* Р.Е. ”Комунална Хигиена”
* Р.Е. ”Паркови и зеленило”
* Р.Е. ”Механизација”
* Р.Е. ”Заеднички Служби”