Оглас БПП 2-12/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-12/2017 Набавка на  хидраулични елементи Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ef1dbc3a-f732-4303-94c7-73ae9d953ba1/5

Оглас БПП 2-11/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-11/2017 Набавка на  услуги за  комплет ремонт на мотори  од возила со машинска обработка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb88e7ea-e4da-40ad-b441-2760e94f198e/5

Оглас за прибирање понуди

Се известуваат сите физички и правни лица на територијата на Р.Македонија дека Ј.П.„Охридски Комуналец„-Охрид врши продажба на отпадна хартија балирана. Продажбата се врши по пат на прибирање на понуди во писмена форма.

Зимско одржување на сообраќајниците

Eкипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ во вечерниве часови интервенираа низ  сообраќајниците во градот и планинските села  Рамне, Велестово, Коњско и Елшани со посипување на абразивни средства. Со промена на временската ситуација и паѓањето

Оглас БПП 3-18/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-18/2017 Набавка на автолимарски услуги за поправка и фарбање на возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/256c9780-7901-4027-8d62-c30fdbb14be0/5

Акција за чистење на крајбрежниот појас во Љубаништа

Обилните врнежи во изминатиот период предизвикаа излевање на р.Черава на одредени делови од нејзиното течение. Високиот водостој со себе натрупа огромни количини неразградлив  и друг вид комунален отпад на крајбрежниот појас во

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-12/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-12/2017 Набавка на резервни делови за лесни моторни возила-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75a4b46d-557a-478f-bfda-381037f38f01/1

Се расчистуваше градска плажа

Екипите на Ј.П.„Охридски Комуналец„ денес спроведоа акција за темелно расчистување на градска плажа во населба Даљан на потегот околу сливот на р.Грашница во Охридско Езеро до Калето. Во рамки на акцијата подигнати

Оглас БПП 3-17/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-17/2017 Набавка на гасови за заварување Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d6895ec-0db0-4d56-b07d-aef6011a8634/5

Расчистување на р.Грашница при вливот во езерото

Ј.П.„Охридски Комуналец„ спроведе машинско расчистување на речното корито на р.Грашница при нејзиниот влив во Охридското Езеро. Надојдените води имаа натрупано кабаст отпад, разновиден комунален отпад, наноси од земја и ниска џбунеста вегетација.