КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

ЈП “Охридски Комуналец” – Охрид
“Нов Расадник”  бб Охрид, 6000  Р. Македонија
тел/факс:  ++389/46-263-325;   ++389/46-250-142;
жиро-сметка:  530-0001000731-36  Дан.бр.  МК  4020989101655
Депонент: “Охридска Банка” – Охрид
www.ohridskikomunalec.com.mk
e-mail: ohridkom@t.mk

Наплатна служба:  046-268-248
Механизација:  046-265-353
Паркови и зеленило:  046-250-142

Одговорно лице: Контакт телефони:
В.Д Директор: Александар Китески 046-263-325
Координатори:
- Оперативни работи: Ристески Миле
- Оперативни работи: Филипчески Ѓоко

075-442-953
075-442-959
Р.Е. ”Комунална Хигиена”
- Раководител : Попоски Александар
- Предводник (Јавна Хигиена): Маслов Стевчо
- Проект "48 часа": Мартиноски Ѓорѓи

076-479-547
075-495-342
076-479-537
Р.Е. ”Паркови и Зеленило”
- Раководител : Љаткоски Трајан
- Предводник (Расадник): Наумоски Дарко

075-435-558
075-442-957
Р.Е. ”Механизација”
- Предводник : Рапешоски Слободан

075-244-825
Р.Е. ”Заеднички Служби”
- Раководител на Сектор за општи, кадрови и правни работи: Вељаноска Соња

075-397-949