ДЕЈНОСТИ

КОМУНАЛНА ХИГИЕНА

Оваа Работна Единица претставува организациона, работна и техничко-технолошка целина во која се извршуваат следните видови работи: депонирање на комунален цврст отпад... повеќе
ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО

Работна Единица која е задолжена за одржување на површините на јавното зеленило во градот; одржување на парк-шумите, градското “Кале”, “Св.Стефан” и “Паркот на револуцијата”... повеќе
МЕХАНИЗАЦИЈА

Оваа РЕ, организирана преку Одделенијата “Експлоатација” и “Одржување” врши експлоатација и одржување на моторните возила, специјалните комунални возила и градежни машини... повеќе
ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ

Работната единица “Заеднички Служби” се грижи за нормално одвивање на сите Работни единици и претставува сервис за сите нив. Работата е поделена на два сектори... повеќе