Оглас доделување договор за јавна набавка 1-13/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-13/2017

Набавка на ЛЗС опрема-повторена постапка

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ade49ce-8ab3-4da5-bd15-64a10839a8ce/1

Share