Оглас БПП 2-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-7/2017

Набавка на семиња за сезонско цвеќе и трева, хемиски средства за заштита на растенија, ѓубриво и репроматеријали за расадник 

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/cba7d866-6194-490a-96a3-55d250b1f13a/5

Share