Оглас БПП 2-12/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-12/2017

Набавка на  хидраулични елементи

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ef1dbc3a-f732-4303-94c7-73ae9d953ba1/5

Share