Оглас БПП 2-11/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-11/2017

Набавка на  услуги за  комплет ремонт на мотори  од возила со машинска обработка

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb88e7ea-e4da-40ad-b441-2760e94f198e/5

Share