Оглас БПП 1-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.1-2/2017

Набавка на услуги од градежна машина и возило за транспорт  

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/1c93956c-eaf9-4f66-819f-9f0bf0db8fb9/1

Share