Оглас доделување договор за јавна набавка 1-5/2014

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-5/2014

Набавка на садови за отпад со сукцесивна испорака и тоа: пластични канти со капак од 120л и пластични канти со капак од 240л

 Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieACPP.aspx?EntityId=086307f0-3166-4523-bf99-2982c966e9ee

Share