Оглас БПП 3-27/2013

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-27/2013

Набавка на колца за контејнери од 1,1 м3 со сукцесивна испорака

 Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=847cd9d8-e0c4-49c9-9a0f-7b6ba5eb3340

Share