Оглас БПП 3-25/2013

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-25/2013

Набавка на услуги за одржување на деловен хардвер и софтвер

 Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=d3db60e1-0ee8-4b8d-8bab-9d00c3eea532

Share