Оглас БПП 3-22/2013

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-22/2013

Набавка на услуги за миење возила

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=9331c63a-68ac-4127-84fd-1b9ddc6e5535

Share