Оглас БПП 3-19/2013

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-19/2013

Набавка на знамиња со сукцесивна испорака

 Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=cd514700-ac5d-4261-88d4-574746e076e1

Share