Оглас БПП 3-08/2012

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-08/2012

Набавка на половен мотор за метларка bucher-guyer k 1700; 896cm3

 Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=5923ea80-17a8-4053-bdcd-e2eac210914c&Level=2

Share