ТЕНДЕРИ

Оглас БПП 3-6/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-6/2017 Набавка на средства за хигиена и репрезентација Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c12e0b6-dc39-4c39-9f3e-328dbbd1c717/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-8/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-8/2017 Набавка на садови за отпад Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/469e04ec-6700-4e6f-a6a6-a4ed941b947f/1

Оглас БПП 3-5/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-5/2017 Набавка услуги од фиксна телефонија и интернет   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f07227ae-f0bb-40a2-ab82-8be425626e79/5

Оглас БПП 3-4/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-4/2017 Набавка на металостругарски услуги   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/04ab32a0-7d8b-4430-a184-c862db6a5675/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-6/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-6/2017 Набавка на резервни делови за тешки товарни и лесни возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/97856f76-6e23-4482-9308-2a65c33bd12e/1

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-5/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-5/2017 Набавка на гуми за тешки и лесни моторни возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c12f783-83dd-47e7-80f3-9d1141e23238/1

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-7/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-7/2017 Набавка на средства за подмачкување Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/9c319d7a-17bb-448e-aa13-59e8192069ce/1

Оглас БПП 2-3/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-3/2017 Набавка на печатени материјали   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/5be4f4c5-b646-44e1-8a78-bc8cb1aac12b/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-4/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-4/2017 Набавка на услуги од градежна машина и возило за транспорт- повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

Оглас БПП 2-2/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-2/2017 Набавка на половно  возило камион шасија   Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/042eff06-5f8c-4d8e-99d3-e3735d76d19a/5