ТЕНДЕРИ

Оглас БПП 3-2/2018

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.3-2/2018 Изработка на урбанистичка документација (за оформување градежна парцела на дел од КП 1219/1  во КО Лакочереј, општина Охрид) Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни

Оглас БПП 3-1/2018

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.3-1/2018 Набавка на  услуги за одржување и сервисирање на ПП апарати Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/49175244-3499-4ad6-be79-ce6122b4e924/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-13/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-13/2017 Набавка на ЛЗС опрема-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/7ade49ce-8ab3-4da5-bd15-64a10839a8ce/1

Оглас БПП 2-12/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-12/2017 Набавка на  хидраулични елементи Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/ef1dbc3a-f732-4303-94c7-73ae9d953ba1/5

Оглас БПП 2-11/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-11/2017 Набавка на  услуги за  комплет ремонт на мотори  од возила со машинска обработка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/bb88e7ea-e4da-40ad-b441-2760e94f198e/5

Оглас БПП 3-18/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-18/2017 Набавка на автолимарски услуги за поправка и фарбање на возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/256c9780-7901-4027-8d62-c30fdbb14be0/5

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-12/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-12/2017 Набавка на резервни делови за лесни моторни возила-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/75a4b46d-557a-478f-bfda-381037f38f01/1

Оглас БПП 3-17/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-17/2017 Набавка на гасови за заварување Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/3d6895ec-0db0-4d56-b07d-aef6011a8634/5

Оглас БПП 2-10/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-10/2017 Набавка на  индустриска сол за зимско одржување на улици (рефус) Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f2f1703b-83e2-4b04-8ae1-0d0f30837506/5

Оглас БПП 2-9/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-9/2017 Набавка на  рекламно пропагандни печатени материјали-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e442fbe7-9f0a-4e44-b4ea-4f27f43da7cf/5