ТЕНДЕРИ

Оглас БПП 2-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-7/2017 Набавка на семиња за сезонско цвеќе и трева, хемиски средства за заштита на растенија, ѓубриво и репроматеријали за расадник  Ве молиме отворете на веб-сајтот

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-9/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-9/2017 Набавка на средства за подмачкување-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7c59ff8-13d7-4dda-9c5d-9fd44cb69233/1

Оглас БПП 2-5/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-5/2017 Набавка на услуги од мобилен оператор Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32f47ff5-38f3-4300-92ee-56afecaca207/5

Оглас БПП 2-6/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-6/2017 Набавка на услуги за одржување на ГПС систем Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6299971e-6e6d-4028-b1f5-9c326eec9b67/5

Оглас БПП 3-12/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2017 Набавка на знамиња Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a586b302-a642-4da9-bf51-b50917d34501/5

Оглас БПП 3-11/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-11/2017 Набавка на стоки за репрезентација-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79c5ef89-22aa-485d-8a3d-3cb94b590f5c/5

Оглас БПП 2-4/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-4/2017 Набавка на диви метли за метење на улици Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dcf4058b-bda5-4966-8237-fa9cb23a97be/5  

Оглас БПП 3-8/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-8/2017 Набавка на услуги за технички  преглед за регистрација на возила Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de6f52e1-8305-48ce-ad86-96bc94c83611/5

Оглас БПП 3-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-7/2017 Набавка на услуги со телескопска дигалка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/27cc3db0-c8f8-4647-b63d-779a40448158/5

Оглас БПП 3-6/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-6/2017 Набавка на средства за хигиена и репрезентација Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4c12e0b6-dc39-4c39-9f3e-328dbbd1c717/5