ТЕНДЕРИ

Оглас БПП 2-10/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-10/2017 Набавка на  индустриска сол за зимско одржување на улици (рефус) Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f2f1703b-83e2-4b04-8ae1-0d0f30837506/5

Оглас БПП 2-9/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-9/2017 Набавка на  рекламно пропагандни печатени материјали-повторена постапка Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e442fbe7-9f0a-4e44-b4ea-4f27f43da7cf/5

Оглас БПП 3-16/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-16/2017 Набавка на услуги за поправка и баждарење на тахографи Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/82327053-c847-4f0f-b67f-86abb0aa737a/5

Започнаа подготовките за зимско одржување

Ј.П.„Охридски комуналец„ стартува со подготовките за зимско одржување согласно задолженијата кои ги има  по „Програмата за зимско одржување на територијата на општина Охрид”. Екипирани се сите дежурни служби, механизација, набавени се абразивни средства

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-11/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-11/2017 Набавка на ЛЗС Опрема Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/4bdcf70c-4f2f-42df-96b9-9cc2690e6056/1

Оглас доделување договор за јавна набавка 1-10/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-10/2017 Набавка на градежни материјали Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/2b2a5661-5c18-4a1f-8528-1090cd625e1b/1

Оглас БПП 2-8/2017

Oглас  барање за прибирање на понуди  бр.2-8/2017 Набавка на  услуги за поправка на бош пумпи, поправка на пневматски вентили, шпренговање на федер платно, поправка на диференцијал и менувач, поправка на електрична инсталација,

Оглас БПП 3-15/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-15/2017 Набавка на пластични вреќи за собирање на отпад-повторена постапка    Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/b852b4f3-e6e9-4e6c-82e5-2ecb221ead7f/5

Оглас БПП 3-14/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-14/2017 Набавка на знамиња-повторена постапка    Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/180f7e20-7fb1-4650-9d4a-a6200057b542/5

Оглас БПП 2-7/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-7/2017 Набавка на семиња за сезонско цвеќе и трева, хемиски средства за заштита на растенија, ѓубриво и репроматеријали за расадник  Ве молиме отворете на веб-сајтот