Оглас доделување договор за јавна набавка 1-9/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-9/2017

Набавка на средства за подмачкување-повторена постапка

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/e7c59ff8-13d7-4dda-9c5d-9fd44cb69233/1

Share