Оглас доделување договор за јавна набавка 1-3/2017

Оглас за доделување на договор за јавна набавка бр.1-3/2017

Набавка на потрошен материјал за одржување-железарија, алати, водоводни материјали и останато

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/c1b7ea59-daf1-4f7e-8ac4-7473cb603240/1

Share