Оглас БПП 3-8/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-8/2017

Набавка на услуги за технички  преглед за регистрација на возила

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/de6f52e1-8305-48ce-ad86-96bc94c83611/5

Share