Оглас БПП 3-18/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-18/2017

Набавка на автолимарски услуги за поправка и фарбање на возила

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/256c9780-7901-4027-8d62-c30fdbb14be0/5

Share