Оглас БПП 3-12/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-12/2017

Набавка на знамиња

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/a586b302-a642-4da9-bf51-b50917d34501/5

Share