Оглас БПП 3-11/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.3-11/2017

Набавка на стоки за репрезентација-повторена постапка

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/79c5ef89-22aa-485d-8a3d-3cb94b590f5c/5

Share