Оглас БПП 2-6/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-6/2017

Набавка на услуги за одржување на ГПС систем

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/6299971e-6e6d-4028-b1f5-9c326eec9b67/5

Share