Оглас БПП 2-5/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-5/2017

Набавка на услуги од мобилен оператор

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/32f47ff5-38f3-4300-92ee-56afecaca207/5

Share