Оглас БПП 2-4/2017

Oглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-4/2017

Набавка на диви метли за метење на улици

Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/dcf4058b-bda5-4966-8237-fa9cb23a97be/5

 

Share