Оглас БПП 2-04/2013

Оглас за барање за прибирање на понуди  бр.2-04/2013

Набавка, монтажа и одржување на систем за наводнување на јавни парковски површини, градско зеленило (дел од Булевар Туристичка, Кеј Маршал Тито, Даљан, кружни токови, градски паркови) и Расадник

 Ве молиме отворете на веб-сајтот за јавни набавки наведен во продолжение:

 https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Dossie/dosieRPP.aspx?EntityId=75508104-9e28-4200-aa6b-538efcdd7482

Share